Strona główna > Realizacje > Ocena oddziaływania na ptaki na obiektach przemysłowych

Ocena oddziaływania na ptaki na obiektach przemysłowych

Obiekty przemysłowe takie jak elewatory są często zasiedlane przez ptaki z uwagi na dużą ilość ziarna rozsypywanego podczas przeładunku. Jak prowadzić inwestycję gdy budynek zasiedlają ptaki?

Realizacja dotyczy remontu, przebudowy i adaptacji Elewatora Ewa w Szczecinie i przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).

Podczas prowadzenia prac projektowych w celu przeprowadzenia remontu, przebudowy i adaptacji Elewatora Ewa w Szczecinie inwestor zlecił wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej niezbędnej do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Podczas prowadzenia prac ornitologicznych inwentaryzacja przyrodnicza wykazała zasiedlanie budynku elewatora przez typowe gatunki awifauny:

  • gołąb miejski,
  • pustułka,
  • kaczka krzyżówka,
  • jaskółka oknówka,

Wynikiem inwentaryzacji ornitologicznej były zalecenia dotyczące terminu prac jak również postępowanie zgodnie z określonym i uwzględnionym z wykonawcom harmonogramem prac budowlanych poza okresami lęgowymi ptaków. Inwestor uzyskał również zalecenia dotyczące kompensacji przyrodniczej dla gatunku pustułki. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor został zobligowany do zawieszenia budek lęgowych dla pustułki.

elewator ochrona ptaków

Fot. Ornitolog Koszalin. Widok na elewator.

5 argumentów dzięki którym dowiesz się jak prowadzić inwestycję budowlaną, która jest zasiedlana przez ptaki

Ze względu na biologię życia ptaków często zdarza się, że zasiedlają i znajdują miejsca schronienia na budynkach przemysłowych. Budynki takie są często wysokie, a hale magazynowe wykonane z blachy trapezowej są dogodnym miejscem do zakładania gniazd i osiągania przez ptaki sukcesów lęgowych. Jednakże podczas prowadzenia prac budowlanych może to stanowić problem. Poniżej przedstawiam 5 argumentów dzięki którym wyjaśnię jak prowadzić inwestycję bez szkody dla ptaków.

1. Wykonanie opinii ornitologicznej

Pierwszym etapem podczas planowania inwestycji powinno być przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na awifaunę. Ocenę taką dokonuje doświadczony ornitolog podczas wizji terenowej. Następnie ornitolog sporządza opinię ornitologiczną, w której są zawarte zalecenia dotyczące realizacji inwestycji.

2. Uzyskanie koniecznych zgód

Jeżeli podczas wykonywania inwentaryzacji awifauny na budynku przemysłowym okaże się, że jest on zasiedlany przez ptaki, niezbędne jest uzyskanie zgody na płoszenie, niszczenie gniazd lub siedlisk oraz innych odstępstw od zakazów w stosunku do Ustawy o ochronie przyrody.

3. Przestrzeganie zaleceń ornitologa

Ekspert ornitolog w swojej opinii daje konkretne zalecenia dotyczące realizacji inwestycji bez szkody dla ptaków zamieszkujących tereny przemysłowe. Przestrzeganie zaleceń jest bardzo ważne, gdyż terminy prac są dostosowane do sezonu lęgowego ptaków.

4. Prowadzenie prac budowlanych pod nadzorem ornitologicznym

Często zdarza się tak, że prace budowlane muszą być prowadzone w okresie lęgowym ptaków. W takim przypadku prowadzenie prac budowlanych musi odbywać się pod nadzorem przyrodniczym. Częstą praktyką jest również nakładanie na inwestora lub wykonawcę obowiązku prowadzenia prac budowlanych pod nadzorem ornitologicznym. Wówczas ornitolog, czuwa nad inwestycją w każdym jej etapie.

5. Kompensacja przyrodnicza

Wykonanie kompensacji przyrodniczej odbywa się wówczas, gdy podczas prac budowlanych zaistniała konieczność zniszczenia gniazd czy nawet całych siedlisk przyrodniczych. Wówczas celem rekompensaty za stracone miejsca lęgowe wykonywana jest kompensacja przyrodnicza. Zazwyczaj odbywa się ona poprzez zamontowanie budek lub skrzynek lęgowych dla ptaków. Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad, inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac budowlanych i z zasadą zrównoważonego rozwoju.

obserwacje ornitologiczne

Fot. Ornitolog Warszawa. Widok z góry Elewatora EWA.

Ocena oddziaływania na środowiska i karta informacyjna przedsięwzięcia

Inwestycje budowlane mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko w tym na awifaunę. W celu przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzana jest procedura administracyjna. Inwestor musi przygotować w zależności od złożoności inwestycji Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia tak zwany KIP lub Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko. Zarówno KIP jak i Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko zawierają elementy oceny i wpływu inwestycji na ptaki.

ornitolog pustułka

Fot. Ornitolog Warszawa. Pustułka podczas obrączkowania. Pustułki zasiedlają tereny przemysłowe, ale gniazdują również na budynkach w miastach.

Jak prowadzić inwestycje na terenach przemysłowych i zamkniętych bez szkody dla ptaków

Prowadzenie każdej inwestycji a w szczególności prace budowlane związane z terenami przemysłowymi i zamkniętymi powinny być prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Sporządzenie dokumentacji ornitologicznej
  • Uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji
  • Nadzór przyrodniczy nad inwestycji
  • Prowadzenie prac budowlanych
  • Kompensacja przyrodnicza

młode ptaki

Fot. Ornitolog Warszawa. Młode pustułki w gnieździe. Pustułki często zasiedlają elewatory i inne wysokie budynki przemysłowe.

Jeżeli planujesz inwestycję lub jesteś w trakcie jej realizacji i potrzebujesz bezpłatnej porady na temat jak prowadzić inwestycję zgodnie z prawem ochrony przyrody oraz bez szkody dla ptaków zapraszam do kontaktu.

Pełna oferta EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA

Współpraca z formą Ornitolog Szczecin rozpoczeła się, gdy podczas prac związanych z przygotowaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia urzędnicy opiniujący dokumentację zażądali wykonania opinii ornitologicznej dotyczącej występowania pustułki na budynku elewatora Ewa w Szczecinie.

polecam

Andrzej Zieliński

KLEMATEX

Galeria zdjęć z realizacji