grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza

Jeśli podczas prowadzenia prac budowlanych dochodzi do zniszczenia siedlisk ptaków czy nietoperzy - niezbędne jest wyrównanie szkód czyli kompensacja przyrodnicza. Pomożemy Ci skutecznie ją przeprowadzić.

Kompensację przyrodniczą stosujemy wtedy gdy podczas prowadzenia prac budowlanych „zachwialiśmy równowagę w środowisku” lub wyrządziliśmy mu bezpośrednie szkody (wg. artykułu art. 75 ustawy POŚ).

W ramach kompensacji zaleca się działania obejmujące rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do wyrównania szkód dokonanych w środowisku.

Oferujemy:

 • wizję lokalną oraz zalecenia i wytyczne co do kompensacji,
 • budki lęgowe ptaków i nietoperzy,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji,
 • przeprowadzenie działań kompensacyjnych
 • dalszy nadzór 

Zapisy o kompensacji przyrodniczej w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.
 2. Wydając zezwolenie, o którym mowa powyżej, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie.
 3. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie.
 4. Za utrzymanie siedlisk zwierząt utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada:
  • a) sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana kompensacja,
  • b) regionalny dyrektor ochrony środowiska na terenie znajdującym się poza obszarem Natura 2000.
 5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej.
 6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego składa informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o:
  1. ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej
  2. wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji działań kompensacyjnych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych usług w zakresie ochrony środowiska sprawdź naszą ofertę www.botanik.szczecin.pl.

Budki lęgowe dla ptaków PtasiDom.com do kompensacji przyrodniczej OFERTA

Musisz zrekonstruować zniszczoną podczas prac budowlanych przyrodę? Pomożemy ci przeprowadzić to właściwie.