grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia ornitologiczna – modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej

Opinia ornitologiczna – modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej

Opinia ornitologiczna jest niezbędna w przypadku usuwania drzew i krzewów podczas modernizacji i rozbudowy drogi w okresie lęgowym ptaków.
Fot. Opinia ornitologiczna przy wycince drzew wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej.

Czy możliwe jest usunięcie drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków?

W świetle ostatnich zmian ustawy o ochronie przyrody, pomimo znacznego uproszczenia zapisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), w przypadku ptaków zabronione jest m.in.:

 • umyślne zabijanie
 • umyślne niszczenie ich jaj
 • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd
 • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

remont drogi opinia ornitologiczna

Fot. Ornitolog Wrocław. Opinia ornitologiczna dotycząca wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym podczas modernizacji drogi powiatowej.

W przypadku usuwania drzew i krzewów w sezonie lęgowym - który, co warto przypomnieć trwa od 1 marca do 15 października - może dojść do niekorzystnego i nielegalnego oddziaływania na awifaunę. Wczesną wiosną, jak pokazuje poniższy przykład, szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na drzewa z łatwo rzegalnymi starymi gniazdami ptaków krukowatych, szponiastych czy gołębi, ale przede wszystkim na te z dziuplami, zwłaszcza wykutymi przez dzięcioły.

Ponadto, potencjalnym siedliskiem mogą być również:

 • półdziuple, powstałe na skutek wyłamania konarów, pni i grubszych gałęzi;
 • wypróchnienia;
 • ubytki wgłębne i rynnowe;
 • odstające płaty kory, szczególnie w robiniach akacjowych często wykorzystywane;
 • przez pełzacze, które dodatkowo dość wcześnie przystępują do lęgów.

drzewo zaznaczone do wycinki

Fot. Ornitolog Wrocław. Ocechowane drzewo przeznaczone do wycinki. Na drzewie znajdowało się czynne gniazdo gołębia grzywacza.

Na które gatunki i grupy ptaków należy zwrócić szczególną uwagę?

Jak już wyżej zaznaczono, grupą ptaków szczególnie narażoną na utratę miejsc lęgowych są dziuplaki, czyli ptaki gniazdujące w różnego rodzaju dziuplach. Wczesną wiosną są to:

 • niektóre gatunki sów, np. puszczyk
 • sikory
 • szpaki
 • dzięcioły
 • pełzacze

Późną wiosną, po przylocie z zimowisk, do zakładania gniazd w dziuplach przystępują również muchołówki, dudek i krętogłów. W marcu i na początku kwietnia, przed rozwinięciem się liści, kontrole drzew i krzewów można przeprowadzić z bardzo wysoką dokładnością. Pełny wymiar wiedzy odnośnie tego, czy planowana wycinka drzew może odbyć w sposób nienaruszający przepisów prawnych chroniących ptaki, może dać jedynie szczegółowa analiza przeprowadzona przez doświadczonego ornitologa.

gniazdo sroki w mieście

Fot. Ornitolog Wrocław. Gniazdo sroki zinwentaryzowane podczas wykonywania opinii ornitologicznej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Usuwanie drzew w pasie drogowym w sezonie lęgowym

Drzewa rosnące w pasach drogowych to szczególny przypadek. Usuwanie tego typu drzew, wiąże się bowiem najczęściej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.

W ostatniej dekadzie marca dobiegły końca nasze prace dotyczące oceny wpływu usuwania drzew rosnących w pasach drogowych wybranych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, na chronione gatunki ptaków i ich siedliska. Podczas szczegółowej obserwacji przydrożnych nasadzeń, udało się wykryć drzewa z dziuplami zajętymi przez m.in. dzięcioła czarnego i kowalika. Zwłaszcza dzięcioł czarny to bardzo cenny gatunek, chroniony nie tylko prawem krajowym, ale również tzw. dyrektywą ptasią Natura 2000. Usunięcie tych drzew, z uwagi na to, że nie stanowią one znacznego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie możliwe po zakończeniu sezonu lęgowego oraz po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Zezwolenie, wydawane jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Usunięcie pozostałych drzew będzie możliwe w ciągu 10 dni od daty ich oględzin pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Zalecony został również nadzór ornitologicznych nad pracami związanymi z wycinką drzew. Taki termin wynika z dynamicznie zachodzących wiosną zmian w przyrodzie.

opinia ornitologiczna przy inwestycji drogowej

Fot. Ornitolog Wrocław. Modernizowany pas drogowy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor w trosce o ptaki zlecił wykonanie opinii ornitologicznej.

polecam

Galeria zdjęć z realizacji